náš dětský domov

náš dětský domov

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
náš dětský domov
spolupráce
poděkování
dokumenty
GDPR
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

sponzoři 

náš dětský domov


Náš dětský domov

Poslání dětského domovaDětský domov, Znojmo, Hakenova 18 (dále jen DD Znojmo) je zařízení rodinného typu, které je zřízeno Jihomoravským krajem pro potřeby výkonu ústavní výchovy a zajištění péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti ve smyslu zákonů 109/2002 Sb., dále 334/2003 Sb. a 438/2006 Sb. 

Při realizaci hlavního poslání DD se všichni pracovníci zařízení snaží v maximální míře naplňovat veškeré potřeby dětí ve smyslu Úmluvy o právech dítěte. V praxi jde zejména o zajištění optimálního vzdělání, materiálního zabezpečení, standardního kulturního, sportovního, zájmového i relaxačního vyžití a v neposlední řadě i minimalizování citové deprivace. Naplňování těchto záměrů je hlavním cílem a posláním veškeré práce zařízení a všech jeho zaměstnanců.

Dětský domov rodinného typu
Děti jsou rozděleny do sedmi věkově, pohlavně i národnostně smíšených rodinných skupin. Při DD není zřízena speciální škola ani speciální třídy. Děti navštěvují školy v rámci standardní sítě škol ve městě od mateřské školy po SOU. 

Budova na Hakenově je domovem čtyř rodinných skupinek (32 dětí a dospívajících). Je vkusně a moderně vybavena, splňuje i ty nejpřísnější nároky podle zákonů. Vila je umístěna v zahradě , která byla brzy po otevření DD vlastními silami přeměněna na zahradu obytnou a relaxační, a to včetně vybudování sportovního hřiště.

Ve vile Na Návrší 3 sídlí pátá a šestá rodinná skupinka (16 dětí a mladistvých). Také tato budova je obklopena zahradou a malým hřištěm, které dávají možnost relaxace, sportovního vyžití i pěstitelských prací. 

Sedmá rodinná skupinka žije v příměstské části Znojmo - Přímětice v třípokojovém bytu v panelovém domě a je ze všech rodinek nejvíce zaměřena na dosažení maximální všestranné samostatnosti frekventantů. Tato rodinka vznikla v rámci realizace zákona 109/2002 v březnu 2003 v bytě získaném od Města Znojma. Byt byl vybaven novým zařízením a začala zde zcela samostatně existovat tehdy třetí osmičlenná rodinná skupina utvořená především z větších a samostatnějších dětí a dospívajících. Skutečnosti, že nedaleko bytu je základní škola, kvalitní školní hřiště i dvě nákupní centra, že děti výrazněji než na dalších pracovištích v kmenovém domově se integrovaly do běžného života, že kontakty s dětmi ze sídliště, se spolužáky a kamarády jsou daleko intenzivnější... jsou potvrzením správnosti tohoto řešení. Přitom citové vazby na kmenové komunity v obou ostatních pracovištích nejsou nijak oslabeny, ale naopak budovány řadou společných kulturních a sportovních akcí v DD i výlety mimo DD. 

V rámci koncepce společného úsilí za dosažení maximální samostatnosti a sebeobsluhy v jednání dětí a mladistvých se u této rodinky přešlo k úplné změně ve stravování, děti si kromě obědů ve školních jídelnách samy nakupují potraviny a všechny ostatní jídla si připravují sama. Život této rodinné skupinky se stal předchůdcem i pro další rodinné skupinky, které k obdobnému modelu ekonomické i stravovací samostatnosti postupně směřují. Podobná opatření postupně navazují i v otázce samostatného hospodaření s prádlem, oblečením a obutím i u dalších ostatních rodinných skupinek, především složených z větších dětí a mladistvých. 

V DD pracuje 22 pedagogických pracovníků (z toho 5 asistentek vychovatelů) a 11 technicko provozních zaměstnanců.

Zaměření dětského domova
V DD jsou užívány takové formy výchovné práce, které usilují o rozvíjení dětí po duševní i tělesné stránce. 

Obdobně jako v rodině je jednou z pravidelných činností dětí všech věkových vrstev příprava na vyučování, vypracování domácích úkolů, doučování a odstraňování neznalostí ve vědomostech, procvičování školního učiva i dalších dovedností a návyků, logopedická cvičení. 

Vedle toho je měsíčně upravováno zaměření jednotlivých volnočasových aktivit, z nich nejdůležitější jsou činnosti sportovní, estetické, hudební, pracovní a dopravní, navíc rozumová, mravní a také sexuální výchova. Formální i obsahové sladění jednotlivých forem činností je po rozpracování do týdenních plánů práce základem úspěšného ovlivňování a formování osobností svěřenců.

Pro všechny děti je důležitý neustálý duševní i fyzický kontakt s vychovateli. V průběhu celodenní výchovné práce se rozvíjí u dětí slovní zásoba a zdokonaluje gramatická správnost, formální i obsahová kvalita mluveného projevu. Děti, které mají vady řeči, navštěvují odborníky - logopedy. Mravní výchova se nejlépe uplatňuje ve hře. Dodržování pravidel slušného a bezpečného chování je základní cíl. Důležitý je příklad, rozhovor, dovednost správně se chovat, upevňování návyků. Děti jsou vedeny k chápání a prožívání krásy v umění, přírodě, společnosti. Zvelebují si svůj domov a vylepšují prostředí, ve kterém žijí. Upevňují si návyky sebeobsluhy při oblékání, osobní hygiena, výpomoc u vaření atd. Všichni se podílejí na úklidových pracích v budově DD i bytu 3. rodinky a společném dotváření areálu domova i okolí. Hodně času se věnuje pobytu dětí v přírodě a sportu. Nadstandardní je výčet kulturních aktivit od návštěv divadel, koncertů, výstav a muzeí až po nácvik vlastních vystoupení pro účast na Nejmilejším koncertu, vánoční besídce, malých představeních pro sponzory, či podílu na školních akademiích.

Všemi činnostmi prolíná základní ideje práce: 
1 - vedení svěřených dětí k samostatnosti, příprava na příští úspěšnou svébytnou existenci po opuštění dětského domova,

2 - získání schopnosti úplné sebeobsluhy,

3 - šetrný vztah k okolí, k majetku DD i ostatních svěřenců a ke všem vstupům (materiály, energie, potraviny, oblečení, obutí, školní potřeby...),

4 - slušné chování v domově i na veřejnosti,

5 - píle, ochota pracovitost,

6 - profilování osobnosti dětí a dospívajících,

7 - vytvoření základních životních návyků, zdravý životní styl,

8 - zodpovědnost v jednání,

9 - vzbuzení touhy po zdravé vlastní funkční rodině,

10 - maximální možné rozvíjení citů u dětí a mladistvých, zajištění optimálního prožití etapy života během pobytu v DD.

Problémy v životě dětského domova
Mnohaletá systematická a soustavná práce v DD zaznamenala v roce 2006 podstatné změny. Byla dokončena několikaměsíční rekonstrukce nové, v roce 2005 bezplatným převodem získané budovy na Hakenově ulici č. 18, kde vznikly čtyři pěkné byty pro čtyři rodinné skupinky. Současně však byl zrušen DD v Nenkovicích u Kyjova a jak jeho obyvatelé, tak i majetek byl delimitován do zdejšího DD. Předcházející rozdílné principy práce v obou DD jsou postupně sjednocovány ve prospěch dětí a dospívajících s cílem co největšího přiblížení se deseti ideálům vyjmenovaným v předešlém textu.

Dalším, spíše ekonomickým problémem je neplacení ošetřovného ze strany většiny rodičů, jeho málo úspěšné vymáhání ve správním řízení a také pozdní, velmi zdlouhavé řešení pěstounské péče u soudů. 

Jedním z největších problémů v práci a chodu DD je ne zcela uspokojivá příprava dospívajících do samostatného života po dovršení 18-ti let, resp. dokončení přípravy na budoucí povolání. Proto je zvláštní důraz kladem na vedení dětí a mladistvých k samostatnosti, která je základním předpokladem pro pozdější zdárný odchod z DD a zvládnutí plně samostatné, úspěšné a solidní existence.


 

úřední e-deska

úřední e-deska

Daruj hračku

Rovné příležitosti pro děti
z dětských domovů

nové fotografie

Zápisník táborníka

Sportovní aktivity
se skupinou přátel dětského domova

Pila Bojanovice

Vánoční lyžařský pobyt v Krkonoších

Muzikál Ať žije rokenrol

Pobyt na chatě

DD cup
DD cup
Vystoupení Moniky Bagárové
Vystoupení Moniky Bagárové
Vystoupení v DS Jevišovice
Vystoupení v DS Jevišovice
Ozdravný pobyt
na horách
Ozdravný pobyt na horách březen 2010
Zimní radovánky
Cvičení na míčích
Maškarní rej
Maškarní rej
Výlet na krokodýlí farmě
Výlet na krokodýlí farmě
Víkend a prázdniny 
na chatě
Víkend a prázdniny na chatě
Návštěva muzikoterapeuta

Návštěva muzikoterapeuta Luboše
Návštěva Muzea Policie
Návštěva Muzea Policie v Praze
Vystoupení pro seniory
Vystoupení pro seniory v Jevišovicích