Úvodem

Poslání dětského domova
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18 (dále jen DD Znojmo) je zařízení rodinného typu, které je zřízeno Jihomoravským krajem pro potřeby výkonu ústavní výchovy a zajištění péče o děti a dospívající, jejichž rodiny jsou soudem shledány po stránce sociální jako nezpůsobilé k poskytnutí řádné výchovné péče o své děti ve smyslu zákonů 109/2002 Sb., dále 334/2003 Sb. a 438/2006 Sb. 

Při realizaci hlavního poslání DD se všichni pracovníci zařízení snaží v maximální míře naplňovat veškeré potřeby dětí ve smyslu Úmluvy o právech dítěte. V praxi jde zejména o zajištění optimálního vzdělání, materiálního zabezpečení, standardního kulturního, sportovního, zájmového i relaxačního vyžití a v neposlední řadě i minimalizování citové deprivace. Naplňování těchto záměrů je hlavním cílem a posláním veškeré práce zařízení a všech jeho zaměstnanců.

Dětský domov rodinného typu
Děti jsou rozděleny do sedmi věkově, pohlavně i národnostně smíšených rodinných skupin. Při DD není zřízena speciální škola ani speciální třídy. Děti navštěvují školy v rámci standardní sítě škol ve městě od mateřské školy po SOU. 

Budova na Hakenově je domovem čtyř rodinných skupinek (32 dětí a dospívajících). Je vkusně a moderně vybavena, splňuje i ty nejpřísnější nároky podle zákonů. Vila je umístěna v zahradě , která byla brzy po otevření DD vlastními silami přeměněna na zahradu obytnou a relaxační, a to včetně vybudování sportovního hřiště.

Ve vile Na Návrší 3 sídlí pátá a šestá rodinná skupinka (16 dětí a mladistvých). Také tato budova je obklopena zahradou a malým hřištěm, které dávají možnost relaxace, sportovního vyžití i pěstitelských prací. 

Sedmá rodinná skupinka žije v příměstské části Znojmo – Přímětice v třípokojovém bytu v panelovém domě a je ze všech rodinek nejvíce zaměřena na dosažení maximální všestranné samostatnosti frekventantů. Tato rodinka vznikla v rámci realizace zákona 109/2002 v březnu 2003 v bytě získaném od Města Znojma. Byt byl vybaven novým zařízením a začala zde zcela samostatně existovat tehdy třetí osmičlenná rodinná skupina utvořená především z větších a samostatnějších dětí a dospívajících. Skutečnosti, že nedaleko bytu je základní škola, kvalitní školní hřiště i dvě nákupní centra, že děti výrazněji než na dalších pracovištích v kmenovém domově se integrovaly do běžného života, že kontakty s dětmi ze sídliště, se spolužáky a kamarády jsou daleko intenzivnější… jsou potvrzením správnosti tohoto řešení. Přitom citové vazby na kmenové komunity v obou ostatních pracovištích nejsou nijak oslabeny, ale naopak budovány řadou společných kulturních a sportovních akcí v DD i výlety mimo DD. 

V rámci koncepce společného úsilí za dosažení maximální samostatnosti a sebeobsluhy v jednání dětí a mladistvých se u této rodinky přešlo k úplné změně ve stravování, děti si kromě obědů ve školních jídelnách samy nakupují potraviny a všechny ostatní jídla si připravují sama. Život této rodinné skupinky se stal předchůdcem i pro další rodinné skupinky, které k obdobnému modelu ekonomické i stravovací samostatnosti postupně směřují. Podobná opatření postupně navazují i v otázce samostatného hospodaření s prádlem, oblečením a obutím i u dalších ostatních rodinných skupinek, především složených z větších dětí a mladistvých. 

V DD pracuje 22 pedagogických pracovníků (z toho 5 asistentek vychovatelů) a 11 technicko provozních zaměstnanců.

Zaměření dětského domova
V DD jsou užívány takové formy výchovné práce, které usilují o rozvíjení dětí po duševní i tělesné stránce. 

Obdobně jako v rodině je jednou z pravidelných činností dětí všech věkových vrstev příprava na vyučování, vypracování domácích úkolů, doučování a odstraňování neznalostí ve vědomostech, procvičování školního učiva i dalších dovedností a návyků, logopedická cvičení. 

Vedle toho je měsíčně upravováno zaměření jednotlivých volnočasových aktivit, z nich nejdůležitější jsou činnosti sportovní, estetické, hudební, pracovní a dopravní, navíc rozumová, mravní a také sexuální výchova. Formální i obsahové sladění jednotlivých forem činností je po rozpracování do týdenních plánů práce základem úspěšného ovlivňování a formování osobností svěřenců.

Pro všechny děti je důležitý neustálý duševní i fyzický kontakt s vychovateli. V průběhu celodenní výchovné práce se rozvíjí u dětí slovní zásoba a zdokonaluje gramatická správnost, formální i obsahová kvalita mluveného projevu. Děti, které mají vady řeči, navštěvují odborníky – logopedy. Mravní výchova se nejlépe uplatňuje ve hře. Dodržování pravidel slušného a bezpečného chování je základní cíl. Důležitý je příklad, rozhovor, dovednost správně se chovat, upevňování návyků. Děti jsou vedeny k chápání a prožívání krásy v umění, přírodě, společnosti. Zvelebují si svůj domov a vylepšují prostředí, ve kterém žijí. Upevňují si návyky sebeobsluhy při oblékání, osobní hygiena, výpomoc u vaření atd. Všichni se podílejí na úklidových pracích v budově DD i bytu 3. rodinky a společném dotváření areálu domova i okolí. Hodně času se věnuje pobytu dětí v přírodě a sportu. Nadstandardní je výčet kulturních aktivit od návštěv divadel, koncertů, výstav a muzeí až po nácvik vlastních vystoupení pro účast na Nejmilejším koncertu, vánoční besídce, malých představeních pro sponzory, či podílu na školních akademiích.

Všemi činnostmi prolíná základní ideje práce: 
1 – vedení svěřených dětí k samostatnosti, příprava na příští úspěšnou svébytnou existenci po opuštění dětského domova,

2 – získání schopnosti úplné sebeobsluhy,

3 – šetrný vztah k okolí, k majetku DD i ostatních svěřenců a ke všem vstupům (materiály, energie, potraviny, oblečení, obutí, školní potřeby…),

4 – slušné chování v domově i na veřejnosti,

5 – píle, ochota pracovitost,

6 – profilování osobnosti dětí a dospívajících,

7 – vytvoření základních životních návyků, zdravý životní styl,

8 – zodpovědnost v jednání,

9 – vzbuzení touhy po zdravé vlastní funkční rodině,

10 – maximální možné rozvíjení citů u dětí a mladistvých, zajištění optimálního prožití etapy života během pobytu v DD.

Problémy v životě dětského domova
Mnohaletá systematická a soustavná práce v DD zaznamenala v roce 2006 podstatné změny. Byla dokončena několikaměsíční rekonstrukce nové, v roce 2005 bezplatným převodem získané budovy na Hakenově ulici č. 18, kde vznikly čtyři pěkné byty pro čtyři rodinné skupinky. Současně však byl zrušen DD v Nenkovicích u Kyjova a jak jeho obyvatelé, tak i majetek byl delimitován do zdejšího DD. Předcházející rozdílné principy práce v obou DD jsou postupně sjednocovány ve prospěch dětí a dospívajících s cílem co největšího přiblížení se deseti ideálům vyjmenovaným v předešlém textu.

Dalším, spíše ekonomickým problémem je neplacení ošetřovného ze strany většiny rodičů, jeho málo úspěšné vymáhání ve správním řízení a také pozdní, velmi zdlouhavé řešení pěstounské péče u soudů. 

Jedním z největších problémů v práci a chodu DD je ne zcela uspokojivá příprava dospívajících do samostatného života po dovršení 18-ti let, resp. dokončení přípravy na budoucí povolání. Proto je zvláštní důraz kladem na vedení dětí a mladistvých k samostatnosti, která je základním předpokladem pro pozdější zdárný odchod z DD a zvládnutí plně samostatné, úspěšné a solidní existence.