Podatelna

Dokument v digitální podobě lze doručit:
– prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 15 MB
– zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu dedomov@seznam.cz – maximální velikost jedné datové zprávy je 15 MB
– prostřednictvím webového formuláře – maximální velikost jedné datové zprávy je 15 MB,
– na přenosném technickém nosiči dat.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě
– jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
– dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), Fo/zfo (602XML Filler dokument), TXT, RTF, Odt (Open Document Text), Ods (Open Document Spreadsheet), Odp (Open Document Presentation), DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, HTM/HTML, PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF, MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV.
– přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny
Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je nejpozději první pracovní den následující po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání
Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných dětským domovem dále jen DD), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém DD přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li DD schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se DD ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, DD dále dokument nezpracovává.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči DD činit podání v elektronické podobě
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
– podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem